Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W BOBOLICACH

 

            W naszej pracy nastawiamy się na stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami. Każde dziecko zdobywa umiejętności na miarę swoich możliwości rozwojowych.

            Staramy się kształtować w dzieciach szeroko pojętą samodzielność, która przejawia się w samoobsłudze, gotowości do podejmowania inicjatyw oraz umiejętności radzenia sobie z problemami. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.

            Szanujemy prawo dzieci do zabawy jako dominującej formy pracy w przedszkolu.

            Zapewniamy naszym wychowankom miłą, serdeczną atmosferę oraz przebywanie
 w klimacie życzliwości.

            Zgodnie z myślą, że „wiek dwudziesty pierwszy będzie stuleciem ekologicznym albo nie będzie go wcale” duży nacisk kładziemy na edukację ekologiczną.

 

Najważniejsze założenia w Przedszkola to:

- solidne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;

- dbałość o zaufanie rodziców;

- realizacja idei podmiotowości;

-stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego    możliwościami;

- kształtowanie w dzieciach szeroko pojętej samodzielności;

- szanowanie prawa dzieci do zabawy jako dominującej formy pracy w przedszkole;

- zapewnienie wychowankom miłej, serdecznej atmosfery oraz klimatu życzliwości.

 

CELE:

1.   Umożliwienie wychowankom rozwoju zainteresowań, talentów i zdolności.

2.   Podejmowanie działań promujących przedszkole w środowisku.

3.   Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez pracę edukacyjną w zakresie aktywnego wypoczynku, zdrowego odżywiania i higieny spożywania posiłków oraz rozwijanie aktywności ruchowej.

4.   Wyrabianie tolerancji do osób starszych, niepełnosprawnych i innego wyznania.

5.   Współpraca z rodzicami w zakresie przekazywania sobie informacji na drodze:   przedszkole – rodzic, rodzic – przedszkole.

6.   Pobudzanie, pogłębianie i utrwalanie zainteresowań dzieci wobec bezpieczeństwa własnego i innych.

 

Zadanie I:

Poznawanie środowiska wychowawczego dziecka oraz ogólnego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań domu i przedszkola:

1.  Obserwacja dzieci w czasie swobodnych zabaw i podczas zajęć organizowanych
z całą grupą.

2.   Diagnozowanie umiejętności dzieci.

3.   Informowanie rodziców o planach dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej
i opiekuńczej w grupie.

4.   Prowadzenie rozmów z rodzicami na temat dziecka – uwagi, wnioski z obserwacji. Wzajemna wymiana informacji.

5.   Przekazywanie informacji rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

6.   Prowadzenie dla rodziców kącików informacyjnych, udostępnianie fachowej literatury.

7.   Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Kierowanie dzieci do poradni na badania. Organizowanie spotkań z pedagogiem, psychologiem.

 

Zadanie II:

Wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia i postaw proekologicznych.

1.   Wyrabianie nawyków prawidłowego odżywiania się poprzez edukację dzieci oraz pedagogizację rodziców/opiekunów.

2.   Wzbogacanie ćwiczeń i zabaw ruchowych w Sali na powietrzu o wykorzystanie różnorodnego sprzętu sportowego.

3.   Aktywne spędzanie czasu o każdej porze roku.

4.   Systematyczne wychodzenie do ogrodu przedszkolnego.

5.   Spacery i wycieczki po najbliższej okolicy.

6.   Organizowanie zajęć sportowych na boisku „Orlik”, wytypowanie dzieci reprezentujących przedszkole w olimpiadach.

7.   Organizowanie różnego typu zawodów i turniejów sportowych.

8.   Kontynuowanie zajęć z rytmiki.

9.   Wyrabianie nawyków higienicznych oraz doskonalenie samoobsługi.

10. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i rodziców.

11. Kształtowanie u dzieci i rodziców pozytywnego stosunku do otaczającego świata naturalnego (segregowanie śmieci w środowisku domowym, zbieranie baterii, nakrętek).

12.  Udział w akcji Sprzątanie Świata.

13.  Spotkania z leśnikiem w celu rozwijania zainteresowań przyrodą.

 

Zadanie III:

Współpraca ze środowiskiem.

1.   Współpraca z Komisariatem Policji (zwiedzanie komisariatu, pogadanki z policjantem na temat: bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpiecznych wakacji).

2.   Współpraca ze Strażą Miejską.

3.   Współpraca ze Strażą Pożarną.

4.   Współpraca z M-GOK i Biblioteką w Bobolicach (zajęcia biblioteczne, udział
w wystawach okazjonalnych w Muzeum Regionalnym, konkursy plastyczne, recytatorskie).

5.   Organizowanie i udział w akcjach społecznych.

6.    Przygotowywanie programów artystycznych i prezentacja umiejętności dzieci
w czasie imprez miejskich i gminnych.

7.   Współpraca ze Szkołą Podstawową (spotkania z nauczycielami nauczania początkowego, udział w przedstawieniach i inscenizacjach organizowanych przez Szkołę Podstawową, w których występują rodzice, uczniowie).

8.   Pomoc rodziców przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych.

9.   Organizowanie uroczystości przedszkolnych i prezentowanie programów artystycznych (Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki,  Festyn Rodzinny, Uroczystość zakończenia roku szkolnego).

 

Zadanie IV:

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

1.   Udział dzieci w zajęciach dotyczących Pierwszej Pomocy.

2.   Zapoznanie dzieci z zasadami ewakuacji z budynku na wypadek zagrożenia.

3.   Udział dzieci w próbnych alarmach przeciwpożarowych.

4.   Prowadzenie zajęć przez Straż Miejską.

5.   Upowszechnianie Praw Dziecka.

6.   Realizacja programów propagujących bezpieczne zachowania.

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole w Bobolicach
    ul.Pionierów 7
    76-020 Bobolice
  • ul. Pionierów : 94 318 73-23
    ul. Szkolna: 730 535 130

Galeria zdjęć