Statut Przedszkola Regulamin Rady Rodziców RODO

Załącznik do Uchwały

Rady Pedagogicznej Przedszkola w Bobolicach

 nr III/2018/19  z dnia 14.11.2018r

 

 

 

 

 

 

 

Statut Przedszkola
w Bobolicach

 

Bobolice, listopad 2018r.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1

 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole w Bobolicach.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Bobolicach przy ul. Pionierów 7. Przedszkole ma również pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach przy ul. Szkolnej 1 w Bobolicach.
 3. Przedszkole w Bobolicach, zwane w dalszej części statutu przedszkolemjest przedszkolem publicznym.
 4. Organem prowadzącym przedszkole  jest Gmina Bobolice z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1 w Bobolicach.
 5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
 6. Przedszkole posługuje się stemplem podłużnym o treści:

         Przedszkole  w Bobolicach

         ul. Pionierów 7

         76-020 Bobolice

         tel: 94-318-73-23

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§  2

 1. Przedszkole realizuje cele określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na: zorganizowaniu wsparcia wielostronnego rozwoju dziecka, realizowanego w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze wartości jakimi są  prawda, dobro i piękno. Efektem takiego wsparcia jest osiągnięcie przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności:
  1. wspomaga indywidualny rozwój dziecka, udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  2. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
  3. zapewnia opiekę dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
  4. zapewnia warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”;
  5. współdziała z rodziną (opiekunami) poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;
  6. tworzy sytuacje sprzyjające rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  7. organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym,  emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka;
  8. buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  9. wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  10. tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy;
  11. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania innych kultur.

     3. Zadania, o których mowa w ust. 2 realizowane są we współpracy z:

 1)   rodzicami;

2)    nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

3)    poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

4)    innymi przedszkolami i placówkami;

5)    podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w planie pracy placówki (koncepcji pracy) i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;

3) stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy bhp  i p-poż;

4) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

6. W przedszkolu może być organizowany eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie edukacji, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki i organizacja zajęć edukacyjnych.

7. Zasady prowadzeniu eksperymentu reguluje ustawa Prawo oświatowe.

§ 3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
 1. zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 2. porad i konsultacji.
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 1. rodzicami dzieci;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
 1. W przypadku, gdy w wyniku udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, dyrektor przedszkola za zgodą rodziców dziecka, może wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu dziecka w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 3. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły i placówki. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 4. Nauczyciele i specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień i zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 5. Działania, o których mowa w ust. 14, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 6. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 7. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania i wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 8. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.
 9. Do zadań nauczycieli oraz specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:
 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
 2. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się;
 3. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.
 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 2. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udziela dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym dyrektora przedszkola.
 3. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci.

 

§ 4

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 

 1.   Dzieci,  których  stan zdrowia uniemożliwia   lub  znacznie  utrudnia  uczęszczanie  do przedszkola mogą być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. Szczegółowe zasady organizowania indywidualnego  rocznego przygotowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
 3. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.
 4. Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne, jeżeli wynika to z aktualnych potrzeb.
 5. Szczegółowe zasady organizowania edukacji dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

6. Przedszkole może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jeżeli posiadana baza lokalowa, środki   dydaktyczne i sprzęt umożliwiają realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

1) dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej;

 1. w skład zespołu wchodzą: psycholog i specjaliści o kwalifikacjach odpowiednich do niepełnosprawności dziecka;
 2. zespół prowadzi zajęcia w wymiarze określonym przez organ prowadzący przedszkole.

5. Szczegółowe zasady organizacji wczesnego wspomagania rozwoju określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

ROZDZIAŁ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA

§  4

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor przedszkola – przewodniczący Rady Pedagogicznej;
  2. Rada Pedagogiczna – w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu;
  3. Rada Rodziców.
 2. Nauczyciela na stanowisko Dyrektora powołuje organ prowadzący zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe.

 

§  5

 1. Dyrektor przedszkola w szczególności:
  1. kieruje działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny według zasad określonych odrębnymi przepisami, a w szczególności:
   1. przeprowadza ewaluację wewnętrzną polegającą na zorganizowaniu i systematycznym analizowaniu i ocenianiu stopnia spełniania przez przedszkole wymagań wynikających z jego zadań z uwzględnieniem opinii rodziców i nauczycieli;
   2. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;   
   3. inspiruje, wspomaga i ukierunkowuje nauczycieli w spełnianiu ich zadań;
   4. monitoruje pracę przedszkola.
 1. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go członkom rady pedagogicznej; 
 2. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 3. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 5. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 6. systematycznie zapoznaje radę pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawia ich tryb i formę realizacji;
 7. wydaje zarządzenia wewnętrzne w ramach obowiązujących przepisów  oraz podjętych przez radę pedagogiczną uchwał;
 8. Dyrektor przedszkola może w porozumieniu z radą pedagogiczną powołać zespół kierowniczy, który jest organem doradczym:
    1. w skład zespołu kierowniczego wchodzi Wicedyrektor oraz trzech przedstawicieli rady pedagogicznej;
 9. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 10. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
 11. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
 12. opracowuje arkusz organizacji przedszkola;
 13. opracowuje projekt planu finansowego przedszkola;
 14. zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p. poż,;
 15. prowadzi sprawy kadrowe a w szczególności:
 1. kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;
 2. ustala zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;
 3. dokonuje ocenę pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych  w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
 4. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
 5. wykonuje czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli;
 6. opracowuje regulamin pracy oraz inne regulaminy o charakterze wewnętrznym;
 1. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 2. Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadkach określonych w Statucie (§16 ust.6).
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród przyznawanych przez organy wyższego szczebla i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
 4. Dyrektor jest Administratorem danych osobowych w placówce.
 5. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami.

 

§  6

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań  

    dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb, oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego.
 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola (koncepcji pracy);
  2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
  4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;
  5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
  2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  3. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  4. projekt planu finansowego przedszkola.
 6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
 7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
 8. W przypadku określonym w ust. 8 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 11. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§  7

1. Rada Rodziców  jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola.

       2.  Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci.

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 2. Współdziała z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
 3. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspakajania potrzeb dzieci.
 4. Rada Rodziców ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do dyrektora, do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem.
 5. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 6. W celu wspierania działań statutowych przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
 7. Rada Rodziców tworzy i uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.
 8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 9. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym Dyrektor przedszkola.
 10. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą w roli obserwatora członkowie Rady Pedagogicznej.
 11. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 12. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola.

 

§  8

Zasady rozwiązywania sporów

 1. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola.
 2. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców:
  1. do dyrektora przedszkola należy prowadzenie mediacji w sprawie spornej
   i podejmowanie ostatecznych decyzji;
  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
  3. dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
  4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 3. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 4. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 5. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 6. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 9

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
 3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
 4. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 5. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć  dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych  wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

 1. Przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie od 6:45 do 15:45. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców zgodnie z deklaracjami w kartach zapisu dziecka do przedszkola.
 2. Przerwę urlopową w pracy przedszkola ustala organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola  i rady rodziców.
 3. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż
  5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 7:30 do 12:30.
 4. Zmianę organizacji pracy przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii a dotyczy to:
 1. zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku, gdy zmniejszy się frekwencja dzieci w przedszkolu z uwagi na przerwę w szkołach, lub ogólny spadek liczby dzieci w przedszkolu,
 2. dużej absencji nauczycieli (liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25).

 

§ 10

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej oraz oczekiwań rodziców.
 2.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Rozkład dnia w uzasadnionych sytuacjach może być zmieniony w ciągu dnia.
 4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego wyposażonego w urządzenia   i przybory   do   zabaw   i zajęć   ruchowych,   dostosowanych  do wieku możliwości rozwojowych dzieci. Jest to teren ogrodzony.
 5.  Przy  sprzyjających  warunkach  atmosferycznych  organizowany  jest  jak  najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
 6.  W ramach działalności żywieniowej przedszkole zapewnia:

1)  w oddziałach całodziennych 3 poski: śniadanie, obiad podzielony na dwa posiłki, napoje w ciągu całego dnia;

2)  dzieci  realizujące  podstawę  programową  w ciągu  5  godzin  mogą skorzystać z

1 posku.

§ 11

Sposoby  realizacji  zadań

 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.
 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji celów wychowania i kształcenia ustalonych w podstawie wychowania przedszkolnego.
 3. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego.
 6. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
 7. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 8. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.
 9. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwci rozwojowe dziecka, w szczelnci:
  1. stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych;
  2. wykorzystywanie systemu ofert edukacyjnych;
  3. organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach różnorodnych w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy;

      4) stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i  zainteresowań dzieci;

      5) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych    kontaktów  społecznych  oraz wyrażania   własnych  emocji, myśli, wiedzy w różnorodnej   trczci  własnej  –  werbalnej,  plastycznej,  ruchowej, muzycznej;

      6) ukazanie  dzieciom  piękna  języka  ojczystego  oraz  bogactwa  kultury  i tradycji narodowej i regionalnej;

      7) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska;

         8) upowszechnienie  wiedzy   o ruchu   drogowym   wśród   dzieci   oraz   kształtowanie właściwych  postaw  wobec  problemu  bezpieczeństwa  i zasad  poruszania  się    po drodze;

         9) organizowanie nauki religii na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

§ 12

Dokumentacja przebiegu nauczania

 1. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  
  i opiekuńczej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 2. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z  dziećmi w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia oraz adresy ich zamieszkania,  imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 3. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu.
 4. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
 5. Przedszkole  prowadzi  dzienniki  innych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania.
 6. Do dziennika innych zajęć, w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci oraz oddział, do którego uczęszczają  dzieci,  adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, indywidualny program pracy z dzieckiem,  a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem oraz odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
 7. Praca   wychowawczo-dydaktyczna  i   opiekuńcza   w   przedszkolu   prowadzona   jest w sposób planowy.
 8. Przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego  dyrektor  w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogicz

podejmuje decyzję  o  sposobie i formie planowania pracy placówki  i oddziałów.

 1. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i  opiekuńczej w  oddziale  odbywa  się
  z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka, potwierdzonego przeprowadzoną obserwacją.

 

§ 13

Diagnoza przedszkolna

 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Informację, o której mowa w ust.1 wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

§ 14

 1. W przedszkolu stwarza się warunki do rozwijania uzdolnień dzieci poprzez:
 1. wyłonienie drogą obserwacji zainteresowań i uzdolnień dzieci;
 2. wspieranie w przygotowaniu dzieci do udziału w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych;
 3. zachęcanie rodziców do rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci.

 

§ 15

Arkusz organizacji przedszkola

 

 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji przedszkola.
 2. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych i Rady Pedagogicznej w terminie do 21 kwietnia danego roku.
 3. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie do 29 maja danego roku.
 4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu, dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący.
 5. Arkusz organizacji określa w szczególności:
  1. liczbę oddziałów;
  2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
  3. tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego;
  4. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
  5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
  6.  liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
  7. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
  8. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ 5

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 16

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia  6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553, z późniejszymi zmianami). Organ prowadzący przedszkole i Dyrektor przedszkola są zobowiązani z urzędu występować   w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela prawa są naruszone.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy;
  1. zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymogi, kwalifikacje, prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze;
  2. do wykonywania prac administracyjno-gospodarczych zatrudnieni są pracownicy w liczbie uzależnionej od potrzeb w roku szkolnym. Strukturę potrzeb limituje projekt organizacji przedszkola. Liczbę pracowników ustala Dyrektor przedszkola a zatwierdza organ prowadzący.
 4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z dopuszczonymi przez Dyrektora przedszkola programami;
  2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji:
   1. każdy nauczyciel w przyjęty przez siebie sposób realizuje zadania związane z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu;
   2. obserwacje zakończone są analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i  opracowaniem dla rodziców „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.
  4. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
  5. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp. (w czasie wyjść poza teren przedszkola nad bezpieczeństwem dzieci powinny czuwać 2 osoby dorosłe);
  6. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;
  7. planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  8.  dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
  9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
  10. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, między innymi przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice;
  11. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  12. realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących;
  13. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jego postanowień i uchwał;
  14. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym;
  15. poddawanie się ocenie;
  16. współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci;
  17. przestrzeganie opracowanych przez Radę Pedagogiczną zasad i regulatorów obowiązujących we wszystkich oddziałach;
  18. otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:
   1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
   2. ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka;
   3. włączenia ich w działalność przedszkola.
  19. szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw;
  20. korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych;
  21. realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 5. Nauczyciele mają prawo do:
  1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i wychowanków;
  2. wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych osób.

 

§ 17

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi. Ich podstawowym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci oraz zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.:
  1. zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola;
  2. wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy i system HACCP. Zakresy obowiązków znajdują się w aktach osobowych pracowników placówki.
 4. Intendent wykonuje prace związane z całością spraw dotyczących żywienia, a w szczególności:
  1. odpowiada za rzetelne i terminowe prowadzenie spraw żywieniowych;
  2. sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola (pion żywieniowy);
  3. zaopatruje przedszkole w żywność i sprzęt kuchenny;
  4. nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie kuchni: przygotowanie i porcjowanie posiłków zgodnie z normami, prawidłowe gospodarowanie produktami spożywczymi, przestrzeganie czystości,  wykorzystanie produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem;
  5. sporządza jadłospisy zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, podaje je do wiadomości rodziców;
  6. prowadzi magazyn żywieniowy i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  7. prowadzi zestawienia i sprawozdawczość w zakresie żywienia dzieci i personelu;
  8. zabezpiecza magazyny przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem;
  9. wykonuje inne czynności polecone przez Dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy w placówce.
 5. Kucharz odpowiada za:
  1. przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy bhp i p.poż.;
  2. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według niego posiłków;
  3. pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed  użyciem (kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych);
  4. przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem;
  5. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach;
  6. przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych;
  7. utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchenne i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych;
  8. wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora przedszkola i samodzielnego referenta ds. zaopatrzenia i żywienia wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.
 6. Pomoc kuchenna zobowiązana jest:
  1. pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków;
  2. utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy, przestrzegać zasad higieniczno-sanitarnych, bhp i p.poż oraz dyscypliny pracy;
  3. przygotowywać potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki i prawidłowo gospodarować artykułami spożywczymi;
  4. myć, wyparzać naczynia i sprzęt kuchenny oraz sprzątać pomieszczenia kuchenne;
  5. odpowiadać za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
  6. pomagać w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni;
  7. wykonywać inne polecenia Dyrektora, samodzielnego referenta ds. zaopatrzenia i żywienia oraz kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola.
 7. Pomoc nauczyciela i woźna:
 1. odpowiada za czystość i dezynfekcję wyznaczonych pomieszczeń;
 2. dba o kwiaty, sprzęt , pomoce i estetykę terenu wokół przedszkola;
 3. współdziała z nauczycielami w celu zapewnienia dzieciom pełnego bezpieczeństwa i dbania o ich dobre samopoczucie:
   1. pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się;
   2. pomaga nauczycielce w czasie spacerów i wycieczek;
   3. pomaga dzieciom w czynnościach higieniczno-sanitarnych;
   4. bierze udział w przygotowaniu pomocy do zajęć;
   5. sprząta po „małych przygodach”;
   6. pomaga przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;
   7.  dba o porządek i estetykę wśród zabawek w kącikach zainteresowań, wykonuje inne polecenia nauczyciela.
 4. nakrywa do stołu sprząta i odnosi naczynia do zmywalni;
 5. pierze i prasuje rzeczy na użytek przedszkola, oszczędnie dozuje środki czystości;
 6. przestrzega przepisów BHP i PPOŻ;
 7. dba o miłą atmosferę w pracy;
 8. wykonuje czynności zlecone przez dyrektora.
 9. Palacz -  konserwator w przedszkolu zobowiązany jest:
  1.  obsługi kotłowni i dbanie o utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach;
  2.  konserwacji sprzętu w przedszkolu i ogrodzie, dbanie o dobry stan techniczny mienia placówki;
  3. wykonywania prac gospodarczych;
  4. utrzymywania w należytej czystości przydzielonych mu pomieszczeń i sprzętu;
  5. przestrzegania postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.;
  6. dokonywania drobnych napraw sprzętu przedszkolnego , zabawek, usuwanie drobnych awarii, napraw  urządzeń nie wymagających specjalistycznej, fachowej wiedzy, wykonywanie prac remontowych;
  7. dbania o estetykę placu zabaw i otoczenia przedszkola;
  8. oczyszczanie i odśnieżanie w miarę potrzeb dojścia do przedszkola i terenów przyległych;
  9. zobowiązany jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników;
  10. wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ 6

WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA

§ 18

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 7 roku życia z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku wolnych miejsc, w  szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Szczególnie uzasadnionym przypadkiem jest:
  1. sytuacja rodzinna (rodzina patologiczna, śmierć matki lub porzucenie dziecka przez matkę);
  2. sytuacja prawna dziecka (adopcja, rodzina zastępcza);
  3. szybki, intensywny rozwój dziecka.
 3. Decyzję o  przyjęciu dziecka 2,5 letniego do przedszkola podejmuje Dyrektor oraz określa szczególne przypadki.
 4. Dziecko posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku podejmuje dyrektor szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 5. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

       5a.  Edukację w przedszkolu może kontynuować dziecko, które ma odroczony obowiązek szkolny.          Odroczenia dokonuje dyrektor szkoły na wniosek rodzica i opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 5, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

 

§ 19

 1. Bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu.
  1. przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka,  jego możliwości rozwojowych i potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem;
  2. nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za życie i zdrowie dzieci. Troska   o pełne bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków jest również priorytetem wszelkich działań personelu placówki;
  3. przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i p.poż, które są określone w „Instrukcji p.poż” i „Instrukcji dobrej praktyki higienicznej” obowiązujących na terenie przedszkola;
  4. dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.45 przez rodziców, bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola na pierwszym zebraniu we wrześniu każdego roku szkolnego,
  5. dzieci nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych;
  6. nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci;
  7. podczas zajęć obowiązkowych nauczyciel zawsze musi przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać;
  8. przy przemieszczaniu się grupy np. do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają po korytarzach, natomiast po schodach przechodzą pojedynczo, trzymając się poręczy;
  9. każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola musi być wpisane do zeszytu wyjść;
  10. organizacja wycieczek wyjazdowych i pieszych przebiega zgodnie z przyjętą „Procedurą organizacji wycieczki bądź spaceru”;
  11. nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy, nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić Dyrektorowi fakt spóźnienia się do pracy i podać jego przyczynę;
  12. nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W tej sytuacji Dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za nadgodziny ponadwymiarowe. Polecenie Dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące;
  13.  w razie    nieszczęśliwego    wypadku    podczas    pobytu    dziecka    w przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest:

a)  udzielić  pierwszej  pomocy, a w razie  koniecznci  wezwać  pogotowie  ratunkowe, jednocześnie zapewniając opiekę pozostałym wychowankom;

b)  powiadomić rodziców ( opiekunów ) dziecka;

c)  niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola;

d)  o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczyciela zmiennika;

e)  dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie  prokuratora  i kuratora  oświaty,  a w przypadku  zbiorowego  zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

  1. obuwie na zmianę (kapcie) powinno być zapinane lub wiązane, dostosowane do wielkości stopy dziecka. Nie wskazane jest noszenie przez dzieci biżuterii (wisiorki, łańcuszki, pierścionki, długie kolczyki);
  2. zabawki przynoszone przez dzieci z domu nie mogą stanowić zagrożenia dla nich samych i dla innych dzieci;
  3.  sale  zajęć  posiadają  właściwą  powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:

a)   w  salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18º C, w przypadku niższej  temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący;

b)  dyrektor  za   zgodą   organu   prowadzącego   może   zawiesić   zajęcia,   jeśli temperatura  zewnętrzna,  mierzona  o godz.  21.00  w dwóch  kolejnych  dniach poprzedzających  zawieszenie  zajęć  wynosi  -  15ºC  lub  jest  niższa,   a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci;

c)   stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności;

            17) dzieci  korzystają  z posiłków  przygotowanych  w przedszkolu,  zgodnie  z normami żywieniowymi  i estetycznie podanych; Przedszkole nie prowadzi specjalistycznych diet.

§ 20

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:
 1. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:
  1. rozebrać dziecko w szatni;
  2. osobiście przekazać dziecko nauczycielowi danej grupy.
 3. Personel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola np. w szatni, na korytarzu, przed wejściem do przedszkola.
 4. Dzieci dojeżdżające do przedszkola autobusami szkolnymi znajdują się pod opieką opiekunki, pracującej w autobusie, która przyprowadza dzieci do szatni i przekazuje pod opiekę pomocy nauczyciela.
 5. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem w chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom).
 1. Odbieranie dzieci z przedszkola:
 1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Dziecko odebrać należy osobiście od nauczyciela w grupie.
 3. W przypadku odebrania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola –  przyjmując na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do domu.
 5. Osobą upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola musi być osoba, która zapewni dziecku całkowite bezpieczeństwo.
 6. W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczycielkę o odbiorze dziecka przez inną osobę w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola wręczając pisemne upoważnienie.
 7. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie osoby dyżurującej lub nauczyciela okazać go.
 8. Osoba, która odbiera dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
 9.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przekazać nauczycielce aktualny telefon kontaktowy.
 10. Zmiany adresu zamieszkania należy zgłosić Dyrektorowi przedszkola.
 11.  Dzieci dojeżdżające z  przedszkola  odprowadzane są do autobusu szkolnego przez wyznaczoną do opieki pracownicę obsługi i przekazywane pod opiekę opiekunki z autobusu. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka z autobusu szkolnego.
 1. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. pod wpływem alkoholu).
 1. W takiej sytuacji nauczyciel lub Dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem lub inną osobę do tego upoważnioną.
 2. W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 15:45, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 3. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 0,5 godz. (do 16:15).
 4. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia komisariat policji  o niemożności skontaktowania się z rodzicami. Dalsze postępowanie przebiega zgodnie z procedurami ustalonymi przez Policję.
 5. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

 

§ 21

Zasady postępowania z dzieckiem chorym

 1. Nauczyciele odpowiadają za zdrowie i samopoczucie wszystkich dzieci podczas ich pobytu w placówce. W związku z tym, przedszkole zobowiązuje rodziców do przyprowadzania do placówki dzieci zdrowe, nie będące w trakcie leczenia, nie przyjmujące środki farmakologiczne z powodu choroby.
 2. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka, u którego w momencie przyprowadzenia do przedszkola widać oznaki chorobowe takie jak: kaszel, katar, gorączka, zmiany mogące wskazywać na chorobę zakaźną np. objawy skórne, zapalenie spojówek itp. W przypadku kwestionowania decyzji nauczyciela co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 3. W przypadku złego stanu zdrowia dziecka przebywającego w przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia rodzica o konieczności odebrania dziecka z przedszkola, a rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka.
 4. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą powyżej dwóch tygodni, nauczyciel może poprosić rodziców (opiekunów) dziecka o dostarczenie zaświadczenia od lekarza, potwierdzającego zakończenie leczenia i brak przeciwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 5. W trakcie pobytu w przedszkolu, personel nie może podawać dziecku żadnych leków  i preparatów zdrowotnych.
 6. W przypadku dzieci alergicznych wymagane jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające rodzaj i objawy alergii.
 7. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola oznacza równoznaczne wyrażenie zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach. Nauczyciel na prośbę rodziców nie może pozostawić dziecka w innym oddziale np. przed wyjściem do ogrodu.
 8. Z powyższymi zasadami zapoznawani są rodzice na pierwszym zebraniu grupowym.

 

§ 22

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka,                    a w szczególności prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie z zasadami pracy z małymi dziećmi, potrzebami i możliwościami rozwojowymi (w tym: z potrzebą badania, eksperymentowania, wyborem realizowanej aktywności poznawczej, wyborem zadań i sposobów ich rozwiązania, zgłaszania własnych pomysłów);
  2. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
  3. wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności;
  4. codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne;
  5. nieskrępowanego uczestnictwa w życiu przedszkola;
  6. pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  7. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
  8. szacunku dla różnorodnych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
  9. poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, akceptacji jego osoby;
  10. poszanowania własności;
  11. przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze, z wykluczeniem pośpiechu;
  12. stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników przedszkola;
  13. zabawy i współdziałania z innymi;
  14. snu i wypoczynku jeśli jest zmęczone;
  15. racjonalnego żywienia;
  16. regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego;
  17. nagradzania wysiłku i osiągnięć;
  18. partnerskiej rozmowy na każdy temat;
  19. akceptacji jego osoby;
  20. znajomości swoich praw i obowiązków.
 2. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:
 1. stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu,

ustalonych wspólnie z nauczycielem, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola;

 1. bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych;
 2. poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych;
 3. z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.

 

§ 23

Zasady przyjęć do przedszkola

 1. Zasady przyjęć do przedszkola regulują: Ustawa Prawo oświatowe i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 2. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze  gminy Bobolice.
 3. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem określonym przez organ prowadzący.
 4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
 5. Wniosek o przyjęcie do przedszkola zawiera:
 1. imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;
 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają;
 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest etapowe.
 3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Bobolice.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria wskazane w ust. 7 mają taką samą wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w  uchwale Rady Miejskiej w Bobolicach nr XXIII/211/17.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w drugim etapie, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne przy zastosowaniu przepisów ustępów poprzedzających.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

§ 24

Komisja rekrutacyjna

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. Listy, o których mowa w ust. 3 i 4, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej i najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 6, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. W terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 7. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania uzasadnienia.
 9. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 9, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 25

Skreślenie dziecka z listy wychowanków

 1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
  1. systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres powyżej miesiąca);
  2. nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu;
  3. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
  4. utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.
 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia rodzicom dziecka.
 3. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 4. Dziecko podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu może zostać przeniesione do oddziału pięciogodzinnego w przedszkolu, gdzie będzie realizować podstawę programową, w przypadku nieuregulowania przez rodzica zaległości  z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ 7

ZASADY ODPŁATNOŚCI  ZA PRZEDSZKOLE

§ 26

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin tj. od godz.7:30 do godz. 12:30.
 2. Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ prowadzący zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty, jak również opłaty za korzystanie z posiłków.
 3. Opłata za przedszkole składa się z 2  części: opłaty za godziny pobytu zgodnie z umową cywilno-prawną oraz opłaty za żywienie.
 4. Szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat reguluje umowa cywilno – prawna zawarta między dyrektorem i rodzicami dziecka na podstawie uchwały Rady Miejskiej Bobolic.  
 5. Działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całci przez rodziców (opiekunów) dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych.
 6. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora placówki w porozumieniu z organem prowadzącym. Jej wysokość uzależniona jest od cen artykułów spożywczych oraz norm żywieniowych  których stosowanie kontroluje się zgodnie z odbnymi przepisami.
 7. Rezygnację  z pobytu  dziecka  w przedszkolu  należy  zgłaszać  w formie  pisemnej, w terminie do końca miesiąca, w którym dziecko przestaje uczęszczać do przedszkola zgodnie z umową cywilno-prawną.
 8. Opłata za przedszkole wpłacana jest w nieprzekraczalnym terminie do 15-go każdego miesiąca na konto przedszkola.
 9. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki.
 10. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu należy się zwrot kosztów żywienia oraz należności za usługi ponad czas na realizację podstawy programowej, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu; o dłuższej nieobecności dziecka należy powiadomić placówkę.
 11. Rodzicom posiadającym Bobolicką kartę dużej rodziny przysługuje ulga w opłacie za usługi przedszkolne powyżej bezpłatnego czasu na realizację podstawy programowej w wysokości 45%.
 12. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:
  1. rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 15. dnia danego miesiąca z góry;
  2. opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola;
  3. wysokość opłaty za przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, podawana jest rodzicom do czwartego dnia roboczego danego miesiąca;
  4. zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego miesiąca jest podstawą do rozwiązania umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.
 13. Sposób dożywiania dzieci niekorzystających z żywienia w przedszkolu:
  1. dzieci niekorzystające z wyżywienia w przedszkolu mają możliwość spożycia drugiego śniadania (przygotowanego przez rodzica) według zasad ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami.
 14. Zasady korzystania z wyżywienia pracowników przedszkola:
  1. z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać nauczyciele przedszkola jedynie za pełną odpłatnością;
  2. w cenę posiłków wkalkulowane są koszty zakupu surowca zużytego do sporządzenia posiłków i ustalony przez dyrektora ryczałt na koszty administracyjno-rzeczowe, który obejmuje:
 1. wynagrodzenie pracowników przygotowujących posiłki;
 2. zużycie mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, ścieków);
 3. inne wydatki rzeczowe związane z zakupem środków czystości.

 

ROZDZIAŁ 7

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 27

1.  Zasady współpracy z rodzicami:

1)  Rodzice   i nauczyciele   oraz   dyrektor   przedszkola   współdziałają   systematycznie w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci.

2)   Współdziałanie  ma  na  celu  stworzenie  optymalnych  warunków  rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki.

2. Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:

1)  zebrania  rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku;

2)  zebrania   na   tematy   wychowawcze   lub   poświęcone   określonemu   zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców;

3) spotkania oddziałowe wg planu nauczycielek poszczególnych grup;

4) dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców;

5)  zajęcia pokazowe;

6)  spotkania  indywidualne  z wszystkimi  nauczycielkami  i dyrektorem  w określonych terminach;

7)  wspólne imprezy dla dzieci i ich rodziny;

8) redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców, na których przedstawiane są zadania realizowane z dzimi w poszczególnych grupach jak i sprawy dotycce wydarzeń i bieżącej pracy grupy;

9)  opracowanie pisemnej informacji dla rodziców na temat osiągnięć rozwojowych –

                analiza gotowości do nauki w szkole dziecka  6letniego;

10)    wystawy prac dziecięcych;

11)  udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji diagnozy indywidualnego rozwoju ich dziecka;

12)  zapewnienie możliwości indywidualnego kontaktu z nauczycielem.

   3.  Rodzice mają prawo do:

1)  znajomci   zadań   wynikających   z programu   wychowania   przedszkolnego realizowanego   w danym   oddziale   i   z planu   pracy   przedszkola,   z którymi zapoznawani są na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku szkolnym;

2)  znajomci tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi zapoznawani  są  w trakcie  zebrań  grupowych  i na  bieżąco   poprzez  gazetki oddziałowe prowadzone przez nauczycielki;

3)  rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:

a)  uzyskiwanie od nauczycielki bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych   dziecka,   jego   sukcesów   i trudności   oraz   przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych jak i niewłaściwych;

b)  obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych organizowanych przez nauczycieli;

c)   zaznajomienie  z wynikami  indywidualnej  obserwacji  dziecka  i  diagnozy przedszkolnej;

    1. udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych;
    2. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

4. Przedszkole oczekuje od rodziców:

1)           bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka;

2)           terminowego regulowania opłat;

3)           przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki;

4)           kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.

5.  Tryb sadania skarg i wniosków:

1)  Skargi i wnioski dotyczące nieprzestrzegania praw dziecka, organizacji pracy przedszkola, jakości usług świadczonych przez przedszkole przyjmuje dyrektor w formie pisemnej lub ustnej.

2)  W przypadku zagłoszenia skargi lub wniosku w formie ustnej dyrektor sporządza notatkę, którą podpisuje wnoszący skargę lub wniosek.

3)   W notatce zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

4)      Dyrektor potwierdza wniesienie skargi lub wniosku jeżeli zażąda tego wnoszący.

5) Skargi lub wnioski nie zawierające imienia nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, dyrektora, dzieci, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Zmiany do statutu mogą być podejmowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy organu prowadzącego przedszkole oraz Rady Pedagogicznej.
 3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: zapoznanie z postanowieniami Statutu rodziców na zebraniach grupowych, wywieszenie Statutu w holu na tablicy ogłoszeń dla rodziców,  zamieszczenie na stronie internetowej BIP, oraz udostępnienie zainteresowanym Statutu przez Dyrektora przedszkola.
 4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
 5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 7. Księgowość Przedszkola prowadzi Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach.
 8. Statut  został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.11.2018r i wchodzi w życie z dniem uchwalenia (Uchwała nr III/2018/19)
 9. Traci moc  Statut uchwalony dnia 16.11.2017r. - uchwała ni VI/2017/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole w Bobolicach
  ul.Pionierów 7
  76-020 Bobolice
 • ul. Pionierów : 94 318 73-23
  ul. Szkolna: 730 535 130

Galeria zdjęć